Σύμφωνα με τις ριζικές αλλαγές στους ΚΦΑΣ & ΚΦΕ αλλά και στο νέο ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ,

ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΜΕ να τις αποτυπώσουμε όσο πιο απλά γίνεται, σύμφωνα με την αντίστοιχη τεκμηρίωση και με κάθε επιφύλαξη για τις αναμενόμενες αποφάσεις – εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.

ΖΗΤΑΜΕ τη συνεργασία σας αλλά και την κατανόησή σας, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια νέα μορφή επικοινωνίας και λειτουργίας καθώς οι περιστάσεις το απαιτούν.

Έπειτα από εκτεταμένη έρευνα των σχετικών νόμων και διευκρινιστικών αποφάσεων, παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων και επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς, καταλήξαμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τις αλλαγές που έχουν επέλθει.

Αρχικά κρίνουμε αναγκαίο να ξεκινήσουμε από την διάκριση της κατηγορίας των βιβλίων, διότι σύμφωνα με αυτά επιβάλλονται τα νέα πρόστιμα:

  • ΒΙΒΛΙΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) ΜΕΧΡΙ 1.500.000 €
  • ΒΙΒΛΙΑ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) ΑΝΩ ΤΟΥ 1.500.000 €

Σύμφωνα λοιπόν με τον Ν. 4174/2013 μη υποβολή, εκπρόθεσμη υποβολή καθώς και μη συμμόρφωση ή συνεργασία με το φορολογικό έλεγχο συνεπάγεται πρόστιμα 1.000 € για τα απλογραφικά και 2.500 € για τα διπλογραφικά.

Τα ίδια πρόστιμα επιβάλλονται και για τις παραβάσεις τήρησης και ενημέρωσης βιβλίων και μάλιστα ανά παράβαση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε άλλες περιπτώσεις επιβάλλονται επιπλέον πρόστιμα, μέχρι και διπλασιασμό του φόρου που παρακρατήθηκε ή έπρεπε να παρακρατηθεί και δεν αποδόθηκε.

Πλέον με το νέο νόμο οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν υπηρεσία (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών) από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών (ατομική επιχείρηση), πρέπει να κάνουν παρακράτηση 20% ανεξαρτήτως του ποσού συναλλαγής.

ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ

Από 1/1/2014 το Δ.Α. και όπου συμπεριλαμβάνεται καταργείται. Στη θέση του έρχεται το ΔΕΛΤΙΟ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (εμπορευμάτων, αγαθών), το οποίο θεωρούμε απαραίτητο να συνεχίσουμε να το χρησιμοποιούμε. Πρέπει να περιλαμβάνει ότι και το Δ.Α. χωρίς απαραίτητα το σκοπό διακίνησης και σαφώς πλην της τιμής μονάδας, της αξίας και του Φ.Π.Α. των αποθεμάτων. Κρίνουμε δε αναγκαίο, και πάλι για δική μας διασφάλιση, σε περίπτωση που ο αποστολέας μας δεν στείλει το σχετικό δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, να εκδίδουμε εμείς στοιχείο παραλαβής μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων.

Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα να συνεχίσουμε να εκδίδουμε μέχρι εξαντλήσεως τα στοιχεία που έχουμε ήδη θεωρημένα ή προ τυπωμένα.

Η σήμανση των στοιχείων από τους φορολογικούς μηχανισμούς, η τήρηση πρόσθετων βιβλίων όπου αυτά χρειαζόντουσαν καθώς και η θεώρηση βιβλίων και στοιχείων καταργήθηκαν.

Το παραστατικό πώλησης εμπορευμάτων (αγαθών) πλέον είναι το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ και ο χρόνος έκδοσης του είναι όπως το γνωρίζαμε, από αμέσως μαζί με την πώληση έως και 1 μήνα από την παράδοση. Καλό είναι εφόσον γνωρίζουμε την τιμή πώλησης και μεταβιβάζουμε την κυριότητα του εμπορεύματος στον πελάτη μας να εκδίδουμε επιτόπου το σχετικό τιμολόγιο, ώστε να συνοδεύει και το εμπόρευμα.

Το Τ.Π. σε περίπτωση που δεν αναφέρει ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Φ.Π.Α. πρέπει να αναγράφουμε το νόμο που εμπίπτει τυχόν απαλλαγής ή μη αναγραφής του.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 16 ορίζονται ορισμένες κατηγορίες συναλλαγών, για τις οποίες λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους εκδίδονται, κατά περίπτωση, τα παραστατικά που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, τα οποία εξομοιώνονται με τιμολόγια.

Π.χ. Η απόδειξη λιανικής, στην οποία αναγράφεται γενική περιγραφή του είδους των αγαθών ή υπηρεσιών ή η γενική περιγραφή του είδους που προκύπτει από το αντικείμενο εργασιών καθώς και τις πωλήσεις μη εμπορεύσιμων αγαθών για τον αγοραστή υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών ή αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., αξίας κάθε συναλλαγής μέχρι εκατό (100) ευρώ.

ΦΟΡΤΩΤΙΚΕΣ

Κατάργηση έκδοσης εγγράφων μεταφοράς (φορτωτικών) – Έκδοση τιμολογίων και αποδείξεων λιανικών συναλλαγών για τις μεταφορές αγαθών.

Από 1.1.2014, ο μεταφορέας, το μεταφορικό γραφείο ή ο διαμεταφορέας για τις μεταφορές αγαθών που διενεργεί, δεν απαιτείται να εκδίδει τα στοιχεία που προβλέπονταν στο καταργούμενο άρθρο 8 του Κ.Φ.Α.Σ., δηλαδή φορτωτικές και κατάσταση αποστολής αγαθών, κατά περίπτωση. Επιπλέον, από 1.1.2014, δεν απαιτείται να τηρείται το ημερολόγιο μεταφοράς, που προβλέπονταν από τις υπουργικές αποφάσεις δεδομένου ότι, η υποχρέωση αυτή, ήταν σε συνάρτηση με τον χρόνο έκδοσης των φορτωτικών.

Κρίνουμε επίσης υποχρεωτικό και απαραίτητο να διατηρήσουμε τα σχετικά στοιχεία που μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαμε για την αξιόπιστη παραλαβή και παράδοση εμπορευμάτων, ώστε να διασφαλίσουμε την επιχείρησή μας.

Το μόνο βιβλίο που διατηρείται είναι το ΒΙΒΛΙΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ για τους αυτοκινητιστές – μεταφορείς που δεν αποτελεί φορολογικό στοιχείο, αλλά είναι υποχρεωτικό για την ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΕΣ (ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)

Για λιανικές πωλήσεις αγαθών εξακολουθούν να ισχύουν οι αποδείξεις ταμειακής μηχανής.

Για παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτη μπορεί να εκδίδεται και αθεώρητη απόδειξη παροχής υπηρεσιών με υποχρεωτική την αναγραφή του ονοματεπώνυμου και της διεύθυνσης του πελάτη.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Υποχρεωτικά γίνονται αναγγελία στο Υπουργείο Οικονομικών το 1ο Δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από το πρώτο λεπτό (0,01) συναλλαγής.

Η παραπάνω υποχρέωση αναγκάζει τις επιχειρήσεις στην άμεση έκδοση, λήψη και καταχώρηση όλων των συναλλαγών τους αναλυτικά, ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις και προθεσμίες του Υπουργείου.

Το Υ.Ο. έχει δώσει περίοδο προσαρμογής, έτσι υποχρέωση υποβολής είναι η 15/4/2014.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Με τις διατάξεις του ΚΦΑΣ τίθεται όριο για τις συναλλαγές μεταξύ υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών αξίας 3.000 ευρώ και άνω, η εξόφληση των οποίων πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω τραπεζικών λογαριασμών ή με επιταγή έκδοσης του λήπτη του στοιχείου.

Το όριο αξίας των συναλλαγών για αγορές αγροτικών προϊόντων που εξοφλούνται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή του αγοραστή αναπροσαρμόζεται από το ποσό των 1.000 ευρώ στο ποσό των 3.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, επιτρέπεται ο συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, ανεξαρτήτως ύψους της αξίας της συναλλαγής και της σχέσης μεταξύ των αντισυμβαλλομένων. Διευκρινίζεται επίσης ότι, επιτρέπονται οι συμψηφισμοί που θα γίνονται από 1/1/2013 και εφεξής, για τις αμοιβαίες ανταπαιτήσεις μεταξύ των αντισυμβαλλομένων που προκύπτουν από φορολογικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί πριν την 1 /1 /2013.

Πιστεύουμε ότι η διάταξη είναι σαφέστατη και το όριο για τις συναλλαγές μέσω τραπεζών είναι 3.000 ευρώ σχετικά με τα εμπορεύματα.

Επειδή υπάρχει όμως διαφορά μεταξύ των διατάξεων του ΚΦΑΣ (3.000 ευρώ) και του νέου ΚΦΕ (500 ευρώ) για το όριο συναλλαγών που αφορούν αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών. Είμαστε υποχρεωμένοι να αποδεχτούμε τη θέση της Επ. ομάδας που συνεργαζόμαστε, λαμβάνοντας υπόψη τη συντηρητική οπτική του θέματος και με δεδομένο ότι ο ΚΦΕ ορίζει το δικαίωμα έκπτωσης των δαπανών, κριτήριο έκπτωσης της δαπάνης αποτελεί το όριο των 500 ευρώ που αναφέρει ο Ν.4172/2013 για τις μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες.

Σας παραθέτουμε τέλος την παρέμβαση του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ:

«Σχετικά με το νέο ποινολόγιο γίνονται ενέργειες ριζικής αλλαγής διότι με την επιβολή των προστίμων δεν πατάσσουν την φοροδιαφυγή, αντίθετα το Κράτος Τιμωρός εξοντώνει τους φορολογούμενους. Οι φορολογούμενοι, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, αρνούνται να αποδεχθούν τη σκληρότητα των προστίμων, και οι λογιστές φοροτεχνικοί δεν εγγυώνται ότι θα ανταποκριθούν στην απαιτούμενη γραφειοκρατία και στις πιεστικές ημερομηνίες.»

 

ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ να δημοσιευθούν κι άλλες ΠΟΛ.

ΠΙΕΖΟΥΜΕ για εξ ορθολογισμό των προστίμων

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ τις εξελίξεις

και

ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ.

Ενημερωτική επιστολή Ιανουαρίου 2014

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.