Λογιστικές – Φοροτεχνικές υπηρεσίες

 • Τήρηση και ενημέρωση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών
 • Ίδρυση – μεταβολή – διακοπή φυσικών ή νομικών προσώπων
 • Φορολογικές δηλώσεις
 • Δηλώσεις ΦΠΑ
 • Δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων
 • Δηλώσεις μεταβίβασης ακινήτων
 • Δηλώσεις φόρου υπεραξίας
 • Δηλώσεις ακινήτων Ε9

Εργατικά – Ασφαλιστικά

 • Υπολογισμός Μισθοδοσίας (Ημερομίσθια, Υπερωρίες, Νυχτερινά κλπ)
 • Συμπλήρωση και υποβολή ΑΠΔ
 • Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας
 • Συμπλήρωση και υποβολή εντύπων ΟΑΕΔ και Επιθεώρησης Εργασίας

Επιπρόσθετες προσφερόμενες υπηρεσίες:

 • Εξωτερικές εργασίες για την κάλυψη των λογιστικών, φοροτεχνικών και εργατικών θεμάτων
 • Νομική υποστήριξη από δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγόρων – συμβολαιογράφων
 • Υποστήριξη τεχνικού ασφαλείας
 • Εγγραφή σε Γ.Ε.ΜΗ, Επιμελητήρια, ΟΑΕΕ και άλλους φορείς
 • Κοστολόγηση
 • Ολοκληρωμένος Φορολογικός Σχεδιασμός
 • Οικονομοτεχνικές Μελέτες Βιωσιμότητας ή πορείας της Επιχείρησης
 • Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών ΝΕΑ
 • Ρύθμιση οφειλών προς τους δήμους ΝΕΑ